ബന്ധപ്പെടുക

ഗ്വാങ്‌ഷോ u ഹായ് പ്രിന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ഫോൺ:

+86-(020)84122951

വിലാസം:

RM702, നാൻസോംഗുയി കെട്ടിടം, നമ്പർ 656 ഗോംഗിയേ ഹൈവേ. തെക്ക്, 510288 ഹൈജു ജില്ല, ഗ്വാങ്‌ഷോ ,ചൈന.

More contact:

Miaoou Su, 18922358878 , [email protected]
Shaofeng Wu, 13262266668 , [email protected]

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക:
ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക
ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക